Оценка

Оценка

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съобразно изискванията на нормативните документи

Службата извършва оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя. Оценката на риска обхваща:

•             Оглед на работните помещения и определяне обхвата на оценяваните рискови фактори за всяко работно място.

•             Организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда по работни места.

•             Трудово - хигиенна оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и трудовия процес, факторите на работната среда и определяне на изложените на риск лица.

•             Оценка на риска по работни места. Изработване на карти за комплексна оценка условията на труд.

Цялостна оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно изискванията на ЗЗБУТ (Обн. ДВ бр. 124/1997 г.) и Наредба № 5 от 11.05.1999 г.за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ( ДВ бр. 47/21.05.1999 г.)