Обучение

Обучение

Организираме и провеждаме обучение на работници и дл. лица по правилата за опазване на здравето и безопасност при работа.

Организираме и провеждаме обучение - по план-график, съгласуван с ръководството на организацията, в т.ч. : на ръководния персонал, групите по условия на труд (Наредба № 4 ДВ бр. 133/1998 г. )

Наред с това оказваме съдействие по :

•             - Обучение на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

•             - Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на представители на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.

•             - Предоставяне на информация на работниците или служителите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведени профилактични прегледи и изследвания.

•             - Разработване на информационни материали за начините и средствата за отстраняване/намаляване на риска от отделни идентифицирани опасности по работни места.