Мерки

Мерки

Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес:

СТМ 2002 предлага разработване и предлагане на мерки за подобряване условията на труд и премахване (намаляване) на рисковете за здравето на работниците и служителите, както следва:

•             Разработване на мерки за подобряване на състоянието на работната среда и безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес. Разработка на мерки за прилагането на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.

•             Разработване на препоръки по отношение на избора на средства за колективна и лична защита.

•             Определяне на работните места, на които работещите имат право на безплатна предпазна храна, противоотрови и размера на допълнителен отпуск за работа при вредни условия.

•             Оценка на физическия труд и разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му

•             Разработване на препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

•             Разработване на препоръки за овладяване на стреса на работното място въз основа на анализа и оценката на психосоциалните фактори.

Процедурите са регламентирани от Наредба № 15 и Наредба № 16 ДВ бр. 54/1999 г.