Консултации

Консултации

Оказваме консултации и помощ при избор на ново оборудване, материали и др., с цел какво въздействие може да има върху здравен риск

Консултативна помощ на СТМ 2002 може да се изрази в :

•             - Препоръки по отношение избора на средства за индивидуална и колективна защита.

•             - Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.

•             - Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и съвети за правилното им прилагане.

•             - Консултиране на Ръководството на организацията за здравните противопоказания при приемане на работа на новоназначени работници и служители.

•             - Консултиране на Работодателя при трудови злополуки и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на служител.

•             - Консултиране на Работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители.

•             - Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания и оценки на работната среда и трудовия процес и безопасността на труда.

•             - Предоставяне на наръчник с нормативната база по осигуряване на здраве и безопасност при работа и периодична актуализация за срока на Договора.