Здравен мониторинг

Мониторинг

Наблюдение на здравословното състояние на персонала, изработване и поддържане на лични здравни досиета на персонала.

Наблюдение на здравословното състояние на персонала във връзка с извършваната работа, включващо:

•             Определяне на периодичността и съдействие в организирането и извършването на профилактични медицински прегледи с професионално-рискова насоченост.

•             Даване на заключение за пригодността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа въз основа на периодичните медицински прегледи.

•             Насочване към личния лекар на онези лица, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение след провеждане на прегледите.

•             Информиране на работещите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните медицински прегледи и изследвания.

•             Изготвяне и поддържане на професионално лично здравно досие на всеки работник и служител.

•             Анализ на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи, съпоставен с условията на труда.

•             Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.

Здравният скрининг се регламентира от Наредба № 14 ДВ бр. 95/1998 г.

     СТМ 2002 ООД изработва и поддържа електронни здравни досиета за персонала за регистриране на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи.

     Личните здравни досиета се изготвят съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредба № 14/1998 г. и съдържат:

•             1. Паспортни данни - име, презиме, фамилия, ЕГН, постоянен адрес;

•             2. Професионална анамнеза и професионален маршрут;

•             3. Резултати и заключения от извършените периодични прегледи и изследвания;

•             4. Карта за оценка на работното място или професията;

•             5. Заключение от СТМ

     - за медицински противопоказания да изпълнява посочения вид работа.

     - за годността на работника или служителя, да изпълнява даден вид работа.

              

Службата организира и провежда профилактични медицински прегледи от

необходимите медицински специалисти, съобразени с оценката на риска

по работни места в съответствие с Наредба № 3 ДВ бр. 16/1987 г.

Прегледите обхващат:

•             - терапевт с ЕКГ и кръвно налягане

•             - включване на допълнителни медицински специалисти - съобразно оценката на риска и/или при поискване от работодателя, в т.ч. офталмолог, УНГ, уролог, невролог, дерматолог, ортопед, АГ

•             - лабораторни изследвания (кръвни изследвания, урина), съобразно оценката на риска по работни места.