Други услуги

Други.услуги

Подаване на декларация по чл. 15, ал.1 от ЗЗБУТ ; консултиране и подпомагане на работодатели за изпълнение на дадените им предписания от ИТ

СТМ 2002 ООД, оказва съдействие на своите партньори при изпълнение на техни задължения към съответни държавни и контролиращи органи по посочените по – горе въпроси.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място / на хартиен и електронен носител / в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.

Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите. В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места за всяка една икономическа дейност.СТМ 2002 оказва съдействие по изготвяне на необходимите документи, а именно: Заповед за създаване на комисия по трудоустрояване; Протокол от заседанието на Комисията по трудоустрояване; Писма до Дирекция „ Бюро по труда“.

Оказваме помощ при представяне на необходимите документи в Инспекция по труда, след извършена проверка.

Наличието към СТМ 2002 ООД на Орган за контрол от вида С, улеснява извършването на измервания.