Видове измервания

Обхват на измерванията ...

Контрол на физични фактори на работна и битова среда

 • микроклимат - температура, относителна влажност, скорост на движение на въздуха;
 • шум - ниво на шум, еквивалентно ниво на шум, дневна и средноседмична персонална експозиция на шум;
 • осветление - естествено, изкуствено, смесено;
 • физическо натоварване

Контрол на химични фактори на работна и битова среда

 • химични агенти - концентрация на химични агенти;
 • прах - концентрация на инхалабилна и респирабилна фракция;

Контрол на климатични инсталации

 • скорост на движение на въздуха;
 • дебит;
 • температура на въздушния поток;

Контрол на вентилационни инсталации

 • скорост на движение на въздуха;
 • дебит;
 • температура на въздушния поток;

ПЪЛЕН ОБХВАТ