Измервания - пълен обхват

 

Пълен обхват на измерванията на ООС: ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ СЛУЖЕБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА 2002 ООД:

 

№ по

ред

Област на контрол Вид на контрола

Контролиран параметър/

характеристика

Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол

Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1 2 3 4 5 6
1.

Микроклимат в работна и битова среда

Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения

температура на въздуха; относителна влажност на въздуха;

скорост на движение на въздуха.

БДС 16686

Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.)

Процедура

01-М за контрол на микроклимат

Наредба №2, ДВ бр. 15/2007

Наредба №9, ДВ бр. 46/1994

Наредба №24, ДВ бр.95/2003;

Наредба № 3, ДВбр.15/2007

Наредба №26, ДВ бр. 103/2008

БДС14776

Наредба № РД-07-3, ДВ.бр. 63/2014г

Техническа спецификация

2

Изкуствено осветление в работна и битова среда

Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения

Осветеност

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация

1985;

Процедура 02-O

Наредба №49, ДВбр.7/1976

Наредба № 2, ДВбр.15/2007

Наредба № 3, ДВбр.15/2007

Наредба №9, ДВ бр. 46/1994

Наредба №24, ДВбр.95/2003

Наредба №26, ДВ бр. 103/2008

БДС EN 12464-1

Техническа спецификация

3

Шум в работна среда

Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения

Ниво на шума,

Еквивалентно ниво на шум,

Дневно ниво на експозиция на шум,

Средноседмично ниво на експозиция на шум.

Върхово ниво на звуково налягане

БДС ISO 1999;

БДС 15471;

Процедура 03-Ш

Наредба № 7, ДВбр.88/1999

Наредба № 6, ДВбр.58/2006/Приложение 2, табли.1/

Наредба № 6, ДВбр.70/2005

Наредба №9, ДВ бр. 46/1994

Наредба №26, ДВ бр. 103/2008

Техническа спецификация

4

Шум в помещения на жилищни и обществени сгради

Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения

Еквивалентно ниво на шум

Ниво на шум

БДС 15471;

Процедура 03-Ш

Наредба № 6, ДВбр.58/2006 /Приложение 2, табли.1/

Наредба №9, ДВ бр. 46/1994

Наредба № 2, ДВбр15/2007

Наредба №24, ДВбр.95/2003

Наредба № 6, ДВбр.16/1977,

Наредба №26, ДВ бр. 103/2008

Техническа спецификация

5

Химични агенти във въздуха

на работната среда -прах

Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения

Концентрация на инхабилна фракция на праха за невлакнести прахове,

Концентрация на респирабилна фракция на праха за невлакнести прахове

БДС 2200

БДС EN689

Процедура 04-П

Наредба № 13, ДВ бр.8/2004

Техническа спецификация

6

Химични агенти във въздуха

на работната среда

Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения Концентрация на химични агенти във въздуха на работна среда чрез линейно колориметричен метод /индикаторни тръбички/.

БДС EN 689

БДС EN 1231

БДС EN 482

БДС ISO 8761 Процедура 05-Т

Наредба № 13, ДВ бр.8/2004

Техническа спецификация

7

Вентилационни инсталации

Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения

Скорост на движение на въздушния поток

Дебит

БДС 12.3.018Процедура 06-ВИ

Наредба № 15, ДВбр.68/2005

Наредба №24, ДВбр.95/2003

Техническа спецификация

8

Климатични инсталации

Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения

Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха

БДС 16686

Наредба № РД-07-3, ДВ.бр. 63/2014гПроцедура 07-КИ

БДС 14776

Наредба15 обн.ДВ,бр.68/2005

Наредба № РД-07-3,

ДВ.бр. 63/2014г

Техническа спецификация

По регистър на:

ИА БСА - София 1797 бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 7; тел: +359 2 873 5302; факс: +359 2 873 5303; Copyright © nab-bas.bg