Протоколи и сертификати

Протоколи и сертификати изадавани от Орган за контрол от вид С ...

Орган за контрол от вид С " СТМ 2002 " ООД извършва измервания на факторите на работната среда в съответствие с всички нормативни документи - ЗЗБУТ ДВ бр. 124/1997 г., Наредба № 13 ДВ бр. 81/1992 г., Наредба № 7 ДВ бр.88/1999 г.

Измерването на факторите на работната среда e от изключително значение за оценяването на риска по работни места и играе голяма роля при подобряването условията на труд и оздравяването на работната среда.

Издават се Сертификати и Протоколи за съответствие на обекта или работното място. Контролът се извършва по БДС на базата на актуални стандартизирани методики и с уреди, калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания.

Измерванията на факторите на работната среда, извършвани от " СТМ 2002 " ООД, са във връзка с чл. 10 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.